2015-2016 Documentation

 

 

Post Launch Assessment Review (PLAR)

TBA

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight Readiness Review (FRR)

2015-2016 Flight Readiness Review Report

2015-2016 Flight Readiness Review Slides

Milestone Flysheet

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Critical Design Review (CDR)

2015-2016 Critical Design Review Report

2015-2016 Critical Design Review VTC Slides

Milestone Flysheet

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Preliminary Design Review (PDR)

2015-2016 Preliminary Design Review Report

2015-2016 Preliminary Design Review VTC Slides

Milestone Flysheet

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposal

2015-2016 NASA SLI Proposal

-------------------------------------------------------------------------------------------------